mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

מסלול ישיר לדוקטורט

על פי תקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים, מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים (בסוף לימודי התואר הראשון או בתום שנת לימודים בלימודי המוסמך) שיש ברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ראויים ללימודי תואר שלישי.

תנאי קבלה

1. ציון 93 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו"ל.

2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.

3. התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הדוקטורט.

4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי מדריך עבודת הדוקטורט המיועד.

5. אישור הוועדה החוגית.

מבנה הלימודים

  • השלמת קורסים בציון מספרי  בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
  • הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי החוג  ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות. עבודה סמינריונית אחת תהיה בתחום המחקר הספציפי של לימודי הדוקטורט, והעבודה השנייה תיקבע בהתאם לבחירתו של התלמיד ובהמלצת המנחה.
  • תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון   משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
  • הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט במסלול הישיר הוא שלוש שנים.

* עם המעבר לשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.

תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל, ייאלץ לפרוש מהמסלול הישיר לדוקטורט ותינתן לו האפשרות  להשלים תואר שני במסלול א' או ב'.