mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

מידע למועמד

לימודי תואר שני

בחוג למנהל עסקים פועלות 7 תכניות לימודים: תכנית MBA למנהלים, תכנית MBA בהתמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, תכנית MBA בהתמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין, תכנית MBA בהתמחות בניהול ארגונים ללא מטרת רווח (אלכ"ר), תכנית MBA בניהול ספנות ונמלים, International MBA Program Specializing in Sustainability ו- International MBA Program in English

התכניות מכוונות למנהלים בעלי רקע אקדמי מתאים וניסיון ניהולי הרוצים לפתח ולקדם את יכולתם הניהולית. מטרת התכניות להקנות כלים לשיפור החלטות ניהוליות. התכניות מרחיבות ומעמיקות את הידע הדרוש לפעילות מוצלחת בסביבה תחרותית ומשתנה. במהלך הלימודים מוצגות גישות עדכניות לניהול, מודלים תיאורטיים ושיטות בנות יישום.

הלימודים מתקיימים במסלול ב' בלבד (תואר שני ללא תזה). היקף השש"ס בתכניות השונות הינו בין 40 לבין 52 שש"ס.

תנאי קבלה לתואר שני

 • תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*, בציון גמר של 80 ומעלה.
 • 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון
 • עמידה בבחינת GMAT הכוללת חלק כמותי וחלק מילולי, וקבלת ציון מינימאלי שייקבע.
 • בחלק מתכניות הלימוד תתקיים בחינת כניסה חוגית במקום בחינת ה-GMAT.
 • -מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הGMAT
  בעלי תואר שני ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל* ונושאי משרות ניהול בכירות רשאים לבקש פטור מבחינת הGMAT.
  ועדת ההוראה תדון בכל הבקשות לפטור מבחינת הGMAT ובהכרה בבחינת המיון כתנאי להרשמה ולקבלה.
 • ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה
 • ראיון קבלה.
 • *מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא ולשלוח "שאלון למועמד". השאלון הרלוונטי עבור כל תכנית נמצא בעמוד התכנית.

מבנה הלימודים

הלימודים מאורגנים ב-7 תקופות לימוד (פרט לתוכנית בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין שבה 8 תקופות לימוד), כשבכל תקופה 8 שבועות לימוד ושבוע נוסף לבחינות. הבחינות יתקיימו בכול אחד מימות השבוע.
תלמיד חייב ללמוד את כל הקורסים שנקבעו לו בכל תקופה. התוכניות הן תוכניות מובנות, ולכן אין אפשרות לפריסת לימודים.

לפרטים נוספים

04-8249192

mba@univ.haifa.ac.il

לימודי תואר שלישי

תנאי קבלה לדוקטורט

 • סיום תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות
 • סיום תואר שני בניהול, כלכלה או תחום נושק אחר במוסד אקדמי מוכר בציון 85 לפחות, ו- 86 לפחות בתזה
 • הסכמת איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א' מהחוגים למנהל עסקים או החוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה להנחות את העבודה
 • אישור "הצהרת הכוונות" ע"י הוועדה על סמך דוחות הערכת ההצהרה ע"י המנחה ואחד מחברי הוועדה
 • הוועדה תבחן את הרקע האקדמי של המועמד ותקבע את תכנית הקורסים הנדרשת בתאום עם המנחה ובהתאם לרקע ולנושא המחקר המוצע
 • שתי המלצות מאנשי אקדמיה. אחד הממליצים יהיה מנחה התזה בתואר השני
 • הוועדה רשאית לזמן את המועמד/ת לראיון בפני שניים מחבריה
 • מקרים חריגים יידונו על ידי הוועדה

מבנה הלימודים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי חובה כלליים ותחומיים בהיקף של עד 16 שש"ס בהתאם לתחום המחקר המוצע והרקע האקדמי הקודם. למידת קורסי חובה כלליים בהיקף של 6 שש"ס וקורסי חובה תחומיים בהיקף של 6-10 שש"ס. קורסי חובה כלליים יכללו לפחות שני מקצועות סטטיסטיקה/מתודולוגיה רלבנטיים לדיסציפלינה ולתחום המחקר, שייקבעו בתיאום עם המנחה ובלבד שאלו יהיו קורסים ברמה של תואר שני לפחות. קורס חובה כללי שלישי יהיה הקורס "מבוא לשיטות מחקר" של הפקולטה. קורסי חובה תחומיים/מתודולוגיים ייקבעו בתיאום עם המנחה ויכללו שלושה קורסים/סמינרים לדוקטורנטים בתחום ההתמחות באוניברסיטת חיפה או מחוץ לה. נדרש ציון מינימאלי של 75 בכל קורס, וציון ממוצע של לפחות 85 בקורסים, הכלולים בתכנית לימודי הדוקטורט.

בשלב הראשון יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. השלב השני, עם אישור הצעת המחקר על ידי הגורמים המוסמכים, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, כל זאת על פי המפורט בתקנון לימודים לתואר שלישי בחוג למנהל עסקים.

לפרטים נוספים

04-8288453

tlibash1@univ.haifa.ac.il