mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

MA בניהול קיימות בסביבה בנויה

מטרת הלימודים

התכנית המוצעת בניהול קיימות בסביבה בנויה נועדה להקנות בסיס ידע מוצק וכלים יישומיים בניהול קיימות בשטחים בנויים לחוקרים, לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות קיימים ועתידיים בשלטון המרכזי והמקומי, במגזר הפרטי ובארגוני החברה האזרחית (המגזר השלישי), ולהכשירם להתמודדות עם ההזדמנויות והאתגרים המורכבים הטמונים בניהול אינטגרטיבי ומקיים של סביבות בנויות בשלבי פיתוח שונים.

מבנה התכנית

התכנית מתפרסת על פני שמונה תקופות לימוד רצופות, הנמשכות כל אחת תשעה שבועות, במתכונת המקובלת בפקולטה לניהול.

מתכונת הלימודים

לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים:
מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - קורסים בהיקף של 28 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.
מסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר - קורסים בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.
במסלול א' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).
במסלול ב' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת פרויקט גמר בנושא בין-תחומי.
במידת הצורך, מותאמת תכנית לימודי השלמה אישית לכל תלמיד, הנקבעת על ידי ועדת הקבלה החוגית בהתאם ללימודים בתואר הראשון. לימודי ההשלמה אינם נמנים במסגרת צבירת השעות לתואר והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.
כל הסטודנטים מתקבלים לחוג למסלול ב' (ללא תזה). בסוף השנה הראשונה, תלמידים עם ממוצע 87 ומעלה המבקשים לכתוב תזה, יגישו הצהרת כוונות בין-תחומית ואישור מנחה. ועדת ההוראה תאשר מעבר למסלול עם תזה (מסלול א') בהתאם להישגי התלמיד ולהצעה שהגיש. הצעת מחקר מלאה המועברת לשיפוט חיצוני, תוגש לא יאוחר מחודש מאי בשנת הלימודים השנייה.

תעודה

המסיימים בהצלחה את התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך (.M.A) ב"ניהול משאבי טבע וסביבה" מאוניברסיטת חיפה.
לאישור הזכאות יצורף ספח בו יצוין תחום ההתמחות "ניהול קיימות בסביבה בנויה".

sustainability-flyer-pic