mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

MA בניהול משאבי טבע וסביבה

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים הינה הרחבת הידע המקצועי, בדגש על מדעי החברה והניהול, והכשרת כוח אדם ברמה אקדמית גבוהה לשם התמודדות ופתרון בעיות בתחום איכות הסביבה, קביעת מדיניות וקבלת החלטות בנושא שימור וטיפוח הסביבה ופיתוח בר קיימא, וכן הכשרה לתפקידי ניהול וקביעת מדיניות במשק.

מבנה התכנית

התכנית מתפרסת על פני שמונה תקופות לימוד רצופות, הנמשכות כל אחת תשעה שבועות, במתכונת המקובלת בפקולטה לניהול.

מתכונת הלימודים

לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים:

  • מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - קורסים בהיקף של 28 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.
  • מסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר - קורסים בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.

במסלול א' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה בדרג 3 - 4 מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).

במסלול ב' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה בדרג 3 - 4 מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת פרויקט גמר בנושא בינתחומי.

במידת הצורך, מותאמת תוכנית לימודי השלמה אישית לכל תלמיד, הנקבעת על ידי ועדת הקבלה החוגית בהתאם ללימודים בתואר הראשון. לימודי ההשלמה אינם נמנים במסגרת צבירת השעות לתואר והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.

כל הסטודנטים מתקבלים לחוג למסלול ב' (ללא תזה). בסוף השנה הראשונה, תלמידים עם ממוצע 87, המבקשים לכתוב תזה יגישו הצהרת כוונות בינתחומית ואישור שני מנחים. ועדת ההוראה, בהתאם להישגי התלמיד ולהצעה שהגיש, תאשר מעבר למסלול עם תזה (מסלול א'). הצעת מחקר מלאה, המועברת לשיפוט חיצוני, תוגש לא יאוחר מחודש מאי בשנת הלימודים השנייה.

תעודה

המסיימים בהצלחה את התוכנית, יהיו זכאים לתואר מוסמך (.M.A) של אוניברסיטת חיפה ב"ניהול משאבי טבע וסביבה".