mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

תכנית דוקטורט בניהול משאבי טבע וסביבה

הלימודים לתואר שלישי (ד״ר)

תנאי הקבלה ודרישות

קבלת תלמידים לתכנית הדוקטורט תעשה לפי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה ובפיקוח הועדה החוגית לתלמידי תואר שלישי. הדרישות העיקריות הן:

 1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
 2. ציון 87 ומעלה בעבודת התיזה וממוצע 87 לפחות, בציוני התואר המוסמך
 3. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה תזת המ"א
 4. הגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע (3-4 עמודים), מאושרת על ידי המנחה המיועד מסגל החוג
 5. הסכמה בכתב של שני מנחים, כאשר לפחות אחד מהם מסגל החוג (דרגת מרצה בכיר ומעלה)
 6. קורות חיים של המועמד בעברית ואנגלית

הנחיה

לימודי דוקטורט בחוג הם במהותם בין-תחומיים ויונחו על-ידי שני מנחים, כאשר לפחות אחד מהם חבר סגל בחוג.

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר "דוקטור" הינו ארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א':  במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. עם אישור הצעת המחקר על ידי הגורמים המוסמכים, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. 

שלב מחקר ב':  משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור.

 קורסים

מנחי עבודת הדוקטור, בתיאום עם יו"ר ועדת הדוקטורט החוגי, יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה בהתאם לרקע האקדמי הקודם של התלמיד ובהתאם לנושא המחקר המוצע (בהיקף של עד 10 שש"ס). כל תלמידי הדוקטורט יידרשו להשתתף בסמינר דוקטורנטים מחלקתי (בכל אחת משנות לימודיו) אשר יתקיים אחת לחודש.

 

לימודי מחקר מקדים

תנאי הקבלה

 1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
 2. ציון 87 ומעלה בפרויקט הגמר (או חלופה) וממוצע 87 לפחות, בציוני התואר המוסמך
 3. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה פרויקט גמר המ"א
 4. הגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע"י המנחה המיועד מסגל החוג
 5. הסכמה בכתב של שני מנחים שלפחות אחד מהם מסגל החוג (דרגת מרצה בכיר ומעלה)
 6. קורות חיים בעברית ואנגלית

הנחיה

לימודי מחקר מקדים בחוג הם במהותם בין-תחומיים ויונחו על-ידי שני מנחים שלפחות אחד מהם חבר סגל בחוג.