bussines logo

apply button

univ logo3

מסלול מחקרי

על המסלול:

המסלול המחקרי משתלב עם האוריינטציה המחקרית של החוג. מטרת המסלול הינה להביא את התלמיד לידיעה מעמיקה בתחום הידע בו הוא בוחר להתמקד, מתוך מגוון רחב של נישות בעולם ניהול המידע והידע, וכן מומחיות ברמה של מוסמכי אוניברסיטה בשיטות לביצוע מחקר אקדמי. השלב הסופי במסלול זה הוא כתיבת עבודת הגמר המחקרית (התזה), המחייב שליטה במחקר הקיים בנושא, והוספת תרומה לספרות על ידי שיש בכלים ושיטות שנלמדו בתכנית.  התזה מתבצעת בהנחיה צמודה ואישית של חבר סגל אקדמי.

דרישות המסלול:

  • במסלול זה נדרש התלמיד ללמוד את קורסי הליבה הכלליים שבתכנית הלימודים בחוג עד להשלמת 32 שש"ס.
  • במסגרת קורסים אלו על התלמיד לכתוב לפחות 2 עבודות סמינריוניות. משקל הקורסים שבמסגרתם נכתבו העבודות הללו הוא 20% מהציון הסופי בתואר (קורסים אלו יקבעו ע"י הועדה החוגית לתואר שני ויעודכנו מידי שנה בהתאם לתכנית הלימודים).
  • כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) עפ"י דרישות ונהלי החוג, והצגתה ביום עיון חוגי בסיום שנה ב'.

מבנה הציון הסופי:

40% - קורסים

20% - קורסים שבמסגרתם נכתבו עבודות סמינריוניות

40% - תזה

דוגמאות למחקרים בתחום:

המחקרים בתחום מגוונים ורבים. ניתן לראות מחקרים בהם פעילים אנשי הסגל שלנו בדפים שלהם וכן במרכזי המחקר השונים.
באתר של המרכז לחקר האינטרנט ניתן לראות דוגמאות למחקרים ופרויקטים המשלבים פרקטיקה ומחקר - יצירת כלים ושימוש בנתונים ללמידה, פיתוח ושכלול הכלים הללו (לדוגמא: קושייה, שיל ועוד).
שיתופי הפעולה המחקריים אינם נשארים רק בגבולות האוניברסיטה ונעשים גם עם חברות מובילות במשק (לדוגמא, שיתוף הפעולה עם מעבדות המחקר של IBM בחיפה בתחום הטכנולוגיות החברתיות) ועם ארגונים בינלאומיים (כמו לדוגמא פרוייקט ה-Socios של האיחוד האירופי).

שלבים לכתיבת תזה:

1. בחירת תחום עניין - השלב הראשון בכתיבת התזה הוא בחירת תחום העניין מתוך עולם התוכן של ניהול המידע והידע. את הזויות והאלמנטים השונים פוגש הסטודנט במהלך תקופות הלימוד הראשונות בקורסי הליבה, במפגשים חוגיים שונים כמו סמינרים וימי-עיון וכן בקורס סמינר מחקר א'.

2. בחירת מנחה - משבחר הסטודנט את תחום העניין המרתק אותו ובו הוא מעוניין להתמקד ולחקור, עליו למצוא מנחה אשר יעזור לו במיקוד התחום לנושא מוגדר. כל חבר סגל באוניברסיטה יכול לשמש כמנחה לתזה. בנוסף, ניתן לבקש אישור שכל אדם עם תואר דוקטור ישמש כמנחה-שותף יחד עם חבר סגל מהאוניברסיטה, או אפילו כמנחה יחיד. עם הגעתם להסכמה לעבוד יחד, חובה על הסטודנט להגיש לועדת המ"א את טופס ההסכמה להנחייה.
ו
עדת המ"א החוגית מחליטה האם לאשר את המנחים ואת נושא המחקר. 

לעיתים התהליך הוא הפוך: סטודנט מכיר מרצה שמעניין אותו במיוחד. הוא נפגש עם אותו מנחה כדי לשוחח על קשת הנושאים האפשריים להנחייה ע"י אותו חוקר, כלומר בחירת המנחה במקרה זה נעשית לפני בחירת הנושא.

3. כתיבת ההצעה - יחד עם המנחה מצמצם התלמיד את נושא המחקר לכדי שאלת מחקר ומתחיל בכתיבת הצעת המחקר. הקורס "סמינר מחקר ב" המתקיים במקביל לשלב זה, מלווה את הסטודנט בתהליכי הכתיבה הללו, תוך לימוד הכללים והכלים לכתיבה נכונה ויעילה של הצעת המחקר לתזה.

בסיום הקורס "סמינר מחקר ב" וכחלק מדרישות הקורס, על הסטודנט להגיש את הצעת המחקר לתזה לשיפוט המנחה שלו.  במידה ויש יותר ממנחה אחד הצעת המחקר צריכה להיות מוגשת לשני המנחים לקריאה ואישור טרם הגשה רשמית לחוג. לאחר שהמנחה ימצא את הצעת המחקר ראויה, יעביר הסטודנט את ההצעה לוועדת המ.א. החוגית בצירוף טופס המלצה של המנחה. ועדת המ.א. החוגית תחליט באם להעביר את ההצעה לשיפוט נוסף או לאשרה. הצעות שיצאו לשיפוט נוסף יחזרו אל ועדת המ.א. לצורך החלטה. החלטת הועדה תתועד בטופס שיועבר למנחה ולסטודנט.

4. ביצוע המחקר וכתיבת התזה - לאחר אישור ההצעה ולאחר כשנה וחודשיים של תכנית לימודים מובנית ואינטנסיבית ביותר, מגיע השלב בו הזמן כולו מושקע במחקר האישי של הסטודנט. עם סיום עבודת המחקר יכתוב הסטודנט חיבור תזה עפ"י הנחיות החוג ובתיאום עם הנחיות רל"מ. הסטודנט יגיש למנחה את חיבור התזה לשיפוט.

5. הגשת התזה -לאחר שהמנחה ימצא את חיבור המחקר ראוי, יעביר הסטודנט את החיבור לוועדת המ.א. החוגית בצירוף דו"ח השיפוט של המנחה. ועדת המ.א. החוגית תבחר את השופט הנוסף שיקרא את החיבור. המלצת השופט הנוסף תחזור אל ועדת המ.א. לצורך החלטה. החלטת הועדה תתועד בטופס שיועבר למנחה ולסטודנט.

הנחיות שימושיות:
שלבים לכתיבת תזה

קובץ הנחיות לכתיבת תזה מחקרית בחוג
להעשרה- חוברת סיוע לסטודנטים בכתיבת עבודה מחקרית מאת פרופ' יואב לביא מהפקולטת למדעי הרווחה והבריאות