bussines logo

apply button

univ logo3

מסלול מעשי

על המסלול:
המסלול המעשי כולל בתוכו פרקטיקום וכתיבת עבודת גמר המבוססת על הפרקטיקום. המסלול מותאם לסטודנטים אשר מבקשים ליישם במסגרת לימודיהם את הכלים שלמדו בפועל תוך ליווי ותמיכה של הסגל האקדמי והמקצועי של החוג.
במסגרת מסלול זה על התלמידים להשלים היקף קורסים של 40 שש"ס ולהשלים פרקטיקום של לפחות 80 שעות בארגון ידע. בסיום הפרקטיקום על סטודנט להגיש עבודת גמר המבוססת על הפרויקט אותו ביצע במסגרת לימודיו.

דרישות המסלול:

  • במסלול זה נדרש התלמיד ללמוד את קורסי הליבה שבתכנית הלימודים בחוג עד להשלמת 40 שש"ס.
  • במסגרת קורסים אלו על התלמיד לכתוב לפחות 3 עבודות סמינריוניות. משקל קורסים אלו יהווה 20% מהציון הסופי בתואר (קורסים אלו יקבעו ע"י הועדה החוגית לתואר שני ויעודכנו מידי שנה בהתאם לתכנית הלימודים).
  • ביצוע פרקטיקום, כתיבת עבודת גמר עפ"י דרישות ונהלי החוג, והצגתה ביום עיון חוגי בסיום שנה ב'.

מבנה הציון הסופי:

 60% - קורסים 

20% - קורסים שבמסגרתם נכתבו עבודות סמינריוניות

20% - עבודת גמר של הפרקטיקום 

שלבים לכתיבת העבודה והפרקטיקום:

כל תהליך ביצוע הפרקטיקום מתבצע במסגרת של קורס מובנה, שמטרתה ללוות את כל הסטודנטים שבחרו במסלול זה לבצע את עבודתם. כלומר, הסטודנט מלווה גo על ידי הארגון שבקרבו מתבצע הפרקטיקום (ראו מטה) וגם על ידי חבר סגל אקדמי בקורס שמרכז את כל הפרקטיקומים.

1. בחירת תחום עניין - במהלך תקופות הלימוד הראשונות פוגש הסטודנט את הזויות והאלמנטים השונים בתחום ניהול המידע והידע. העניין שנוצר מתוך קורס, שיעור, סמינר או אפילו הרצאה ביום-עיון, יכול להוביל את הסטודנט לנושא מתאים. 

כחלק מההכנה לפרקטיקום יובאו בפני הסטודנטים דוגמאות ואפשרויות לפרויקטים הניתנים לביצוע במסגרת הפרקטיקום.

2. בחירת מסגרת לפרקטיקום – כרגיל משמעות השלב הזה הוא בחירת ארגון לעבוד במסגרתו על הפרויקט. הארגון – או ההקשר, אם לא מדובר בארגון ספציפי -- אינו חייב להיות קשור לתחום העיסוק של התלמיד בחיי היום-יום; להיפך - סטודנט הבוחר לבצע את הפרקטיקום במקום עבודתו, עליו לקבל אישור לכך ולהגדיר את הפרויקט כך שלא יהיה כחלק מעבודתו ביומיום.

3. הגדרת הפרויקט וכתיבת ההצעה - יחד עם איש הקשר בארגון ומנחה הפרקטיקום מטעם החוג, לומד הסטודנט את הארגון ואת תחום העניין בו בחר לכדי הגדרת פרויקט לביצוע בארגון במסגרת שעות הפרקטיקום. כתיבת ההצעה לפרויקט מתבצעת כחלק מקורס "פרקטיקום'" שאורכו שנה אקדמית שלמה, במסגרתו חבר סגל אקדמי מלווה את התהליך כולו.

בסיום הקורס וכחלק מדרישותיו, על הסטודנט להגיש את הצעת הפרויקט.

4. ביצוע הפרקטיקום - לאחר אישור הצעת הפרויקט ע"י החוג מבצע הסטודנט את הפרקטיקום הלכה למעשה. הקורס של הפרקטיקום מספק הנחייה אקדמית על ידי חבר סגל אקדמי, ויש גם ליווישל מנחה מקצועי מתוך הארגון. בנוסף מתקיימות פגישות אישיות וקבוצתיות הנקבעות ע"י מרצה הקורס.

5. כתיבת והגשת עבודת הגמר - עם סיום הפרקטיקום כותב הסטודנט את עבודת הגמר. העבודה משלבת את הבסיס התאורטי ואת עבודת השדה עפ"י המתווה המועבר כחלק מדרישות הקורס של הפרקטיקום.

טפסים:
סילבוס הקורס - פרקטיקום
קול קורא לארגונים להצעת מקום/פרויקט לפרקטיקום