mba logo heb

apply button

univ logo2

מסלול מחקרי

על המסלול:
המסלול המחקרי משתלב עם האוריינטציה המחקרית של החוג. מטרת המסלול הינה להביא את התלמיד לידיעה מעמיקה בתחום הידע בו הוא בוחר להתמקד, מתוך מגוון רחב של נישות בעולם ניהול המידע והידע. השלב הסופי במסלול זה הוא כתיבת עבודת הגמר המחקרית (התזה), אשר תהליך כתיבתה משלב למידה של מחקרי היסוד בתחום והתמצאות במחקר העדכני ביותר, תוך שימוש בשיטות וכלי מחקר הנלמדים בחוג.


דרישות המסלול:

  • במסלול זה נדרש התלמיד ללמוד את קורסי הליבה הכלליים שבתכנית הלימודים בחוג עד להשלמת 32 שש"ס.
  • במסגרת קורסים אלו על התלמיד לכתוב לפחות 2 עבודות סמינריוניות. משקל קורסים אלו יהווה 20% מהציון הסופי בתואר (קורסים אלו יקבעו ע"י הועדה החוגית לתואר שני ויעודכנו מידי שנה בהתאם לתכנית הלימודים).
  • כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) עפ"י דרישות ונהלי החוג.

מבנה הציון הסופי:

40% - קורסי חובה

20% - עבודות סמינריוניות

40% - תזה

דוגמאות למחקרים בתחום:

המחקרים בתחום מגוונים ורבים. ניתן לראות מחקרים בהם פעילים אנשי הסגל שלנו בדפים שלהם וכן במרכזי המחקר השונים.
באתר של המרכז לחקר האינטרנט ניתן לראות דוגמאות למחקרים ופרויקטים המשלבים פרקטיקה ומחקר - יצירת כלים ושימוש בנתונים ללמידה, פיתוח ושכלול הכלים הללו (לדוגמא: קושייה, שיל ועוד).
שיתופי הפעולה המחקריים אינם נשארים רק בגבולות האוניברסיטה ונעשים גם עם חברות מובילות במשק (לדוגמא, שיתוף הפעולה עם מעבדות המחקר של IBM בחיפה בתחום הטכנולוגיות החברתיות) ועם ארגונים בינלאומיים (כמו לדוגמא פרוייקט ה-Socios של האיחוד האירופי).

תלמידי המסלול המוצאים עניין מחקרי באחד מן הפרוייקטים המחקריים הנעשים בשיתוף החוג יכולים, באישור ראש הפרויקט ומנחה התזה, להשתלב במחקר ולבסס עליו את מחקר התזה שלהם. החוג מעודד את תלמידיו לקחת חלק בעשייה המחקרית ורואה בשילוב תלמידיו ובוגריו במחקר כאחת ממטרותיו להכשרת חוקרים מובילים בתחום.

שלבים לכתיבת תזה:
1. בחירת תחום עניין - השלב הראשון בכתיבת התזה הוא בחירת תחום העניין מתוך עולם התוכן של ניהול המידע והידע. את הזויות והאלמנטים השונים פוגש הסטודנט במהלך תקופות הלימוד הראשונות בקורסי הליבה, במפגשים חוגיים שונים כמו סמינרים וימי-עיון וכן בקורס סמינר מחקר א'.

2. בחירת מנחה - משבחר הסטודנט את תחום העניין המרתק אותו ובו הוא מעוניין להתמקד ולחקור, עליו למצוא מנחה אשר יעזור לו במיקוד התחום לנושא מוגדר. במסגרת הלימודים פוגש הסטודנט במרצים השונים - חברי הסגל, מרצים אורחים, סמינרים ועוד, אשר כל אחד מהם מהווה מנחה פוטנציאלי בתחום בו הוא מתמחה. במהלך הקורס "סמינר מחקר א" נפגשים התלמידים עם חוקרים ומנחים  פוטנציאליים המביאים דוגמאות ממחקרים שביצעו ועבודות שהנחו.
בסיום קורס "סמינר מחקר א" וכחלק מדרישות הקורס, על הסטודנט להגיש לועדת המ"א את טופס ההסכמה להנחייה.
ועדת המ"א החוגית מאשרת את המנחים ונושא המחקר.
לעיתים התהליך הוא הפוך: סטודנט מכיר מרצה שמעניין אותו במיוחד. הוא נפגש עם אותו מנחה כדי לשוחח על קשת הנושאים האפשריים להנחייה ע"י אותו חוקר, כלומר בחירת המנחה במקרה זה נעשית לפני בחירת הנושא.

3. כתיבת ההצעה - יחד עם המנחה מצמצם התלמיד את נושא המחקר לכדי שאלת מחקר ומתחיל בכתיבת הצעת המחקר. הקורס "סמינר מחקר ב" המתקיים במקביל לשלב זה, מלווה את הסטודנט בתהליכי הכתיבה הללו, תוך לימוד הכללים והכלים לכתיבה נכונה ויעילה של הצעת המחקר לתזה.
בסיום הקורס "סמינר מחקר ב" וכחלק מדרישות הקורס, על הסטודנט להגיש את הצעת המחקר לתזה לשיפוט המנחה שלו. 
 במידה ויש יותר ממנחה אחד הצעת המחקר צריכה להיות מוגשת לשני המנחים לקריאה ואישור טרם הגשה רשמית לחוג. לאחר שהמנחה ימצא את הצעת המחקר ראויה, יעביר הסטודנט את ההצעה לוועדת המ.א. החוגית בצירוף טופס המלצה של המנחה. ועדת המ.א. החוגית תחליט באם להעביר את ההצעה לשיפוט נוסף או לאשרה. הצעות שיצאו לשיפוט נוסף יחזרו אל ועדת המ.א. לצורך החלטה. החלטת הועדה תתועד בטופס שיועבר למנחה ולסטודנט.

4. ביצוע המחקר וכתיבת התזה - לאחר אישור ההצעה ולאחר כשנה וחודשיים של תכנית לימודים מובנית ואינטנסיבית ביותר, מגיע השלב בו הזמן כולו מושקע במחקר האישי של הסטודנט. תוך ניצול של הידע שנלמד והכלים שנרכשו ובליווי של המנח/ים וסגל החוג, מבצע הסטודנט את המחקר הלכה למעשה. עם סיום עבודת המחקר יכתוב הסטודנט חיבור תזה עפ"י הנחיות החוג ובתיאום עם הנחיות רל"מ. הסטודנט יגיש למנחה את חיבור התזה לשיפוט.

5. הגשת התזה -לאחר שהמנחה ימצא את חיבור המחקר ראוי, יעביר הסטודנט את החיבור לוועדת המ.א. החוגית בצירוף דו"ח השיפוט של המנחה. ועדת המ.א. החוגית תבחר את השופט הנוסף שיקרא את החיבור. המלצת השופט הנוסף תחזור אל ועדת המ.א. לצורך החלטה. החלטת הועדה תתועד בטופס שיועבר למנחה ולסטודנט.

הנחיות שימושיות:
שלבים לכתיבת תזה

קובץ הנחיות לכתיבת תזה מחקרית בחוג
להעשרה- חוברת סיוע לסטודנטים בכתיבת עבודה מחקרית מאת פרופ' יואב לביא מהפקולטת למדעי הרווחה והבריאות