mba logo heb

apply button

univ logo2

מסלול מעשי

על המסלול:
המסלול המעשי כולל בתוכו פרקטיקום וכתיבת עבודת גמר המבוססת על הפרקטיקום. המסלול מותאם לסטודנטים אשר מבקשים ליישם במסגרת לימודיהם את הכלים שלמדו בפועל תוך ליווי ותמיכה של הסגל האקדמי והמקצועי של החוג.
במסגרת מסלול זה על התלמידים להשלים היקף קורסים של 40 שש"ס ולהשלים פרקטיקום של לפחות 80 שעות בארגון ידע. בסיום הפרקטיקום על סטודנט להגיש עבודת גמר המבוססת על הפרויקט אותו ביצע במסגרת לימודיו.

דרישות המסלול:

  • במסלול זה נדרש התלמיד ללמוד את קורסי הליבה שבתכנית הלימודים בחוג עד להשלמת 40 שש"ס.
  • במסגרת קורסים אלו על התלמיד לכתוב לפחות 3 עבודות סמינריוניות. משקל קורסים אלו יהווה 20% מהציון הסופי בתואר (קורסים אלו יקבעו ע"י הועדה החוגית לתואר שני ויעודכנו מידי שנה בהתאם לתכנית הלימודים).
  • ביצוע פרקטיקום וכתיבת עבודת גמר עפ"י דרישות ונהלי החוג.

מבנה הציון הסופי:

 60% - קורסי חובה ובחירה
20% - עבודות סמינריוניות
20% - עבודת גמר

תפקידי מנהל הידע בארגונים שונים:
אפשרויות ההשמה לבוגרי החוג הן רבות ומתפרשות על-פני תפקידים שונים (כאן בלשון זכר, כמובן שמודעות הדרושים שאנו מקבלים ומתפרסמות לתלמידים באופן שוטף מתייחסות לשני המינים) - מידען, ספרן, מקטלג, אנליסט עסקי, בניית וניתוח מאגרי מידע, רכזי מחקר ומידע, מנהלי תוכן, מנהלי מדיה חברתיים, מנהלי יחידות וארגונים (עפ"י גודל וסוג הארגון) ועוד
תפקידי מנהלי הידע תופס מקום מרכזי יותר ויותר בכל מגוון החברות והארגונים וניתן לראות עלייה מתמדת בדרישה לבעלי הכשרה מתקדמת בתחום זה. החיפוש המתמיד אחר אנשי מקצוע מובילים היודעים לא רק לדלות את המידע הדרוש בהיצף הקיים, אלא גם להעריך את איכותו, לקטלגו ולעשות בו את השימוש הנכון, צובר תאוצה בעידן המידע בו אנו חיים ובתחרות הקיימת בשווקים כשהמידע הוא גורם מכריע בה.

שלבים לכתיבת העבודה והפרקטיקום:

1. בחירת תחום עניין - במהלך תקופות הלימוד הראשונות פוגש הסטודנט את הזויות והאלמנטים השונים בתחום ניהול המידע והידע. העניין שנוצר מתוך קורס, שיעור, סמינר או אפילו הרצאה ביום-עיון, יכול להוות פתח לתחום מחקר רחב המוביל לזויות ותחומים נושקים נוספים.
כחלק מההכנה לפרקטיקום ובמסגרת סמינרי המחקר יובאו בפני הסטודנטים דוגמאות ואפשרויות לפרויקטים והתמחויות הניתנים לביצוע במסגרת הפרקטיקום.

2. בחירת מסגרת לפרקטיקום - מתוך תחום העניין שהגדיר הסטודנט מוגדרת המסגרת לפרקטיקום. המסגרת אינה חייבת להיות קשורה לתחום העיסוק של התלמיד בחיי היום-יום, אלא ההיפך - סטודנט הבוחר לבצע את הפרקטיקום במקום עבודתו, עליו לקבל אישור לכך ולהגדיר את הפרויקט כך שלא יהיה כחלק מעבודתו ביומיום.

3. הגדרת הפרויקט וכתיבת ההצעה - יחד עם איש הקשר בארגון ומנחה הפרקטיקום מטעם החוג, לומד הסטודנט את הארגון ואת תחום העניין בו בחר לכדי הגדרת פרויקט לביצוע בארגון במסגרת שעות הפרקטיקום. כתיבת ההצעה לפרויקט מתבצעת כחלק מקורס "סמינר מחקר ב'", בו לומד הסטודנט את כללי הכתיבה והמתווה להצעת הפרויקט.
בסיום הקורס "סמינר מחקר ב" וכחלק מדרישות הקורס, על הסטודנט להגיש את הצעת הפרויקט.

4. ביצוע הפרקטיקום - לאחר אישור הצעת הפרויקט ע"י החוג מבצע הסטודנט את הפרקטיקום הלכה למעשה. מסגרת הפרקטיקום מוגדרת בסילבוס הקורס. הקורס של הפרקטיקום כולל בתוכו את ההנחייה האקמית מטעם החוג בשילוב עם מנחה מקצועי מתוך הארגון. בנוסף מתקיימות פגישות אישיות וקבוצתיות הנקבעות ע"י מנחה הקורס.

5. כתיבת והגשת עבודת הגמר - עם סיום הפרקטיקום כותב הסטודנט את עבודת הגמר. העבודה משלבת את הבסיס התאורטי ואת עבודת השדה עפ"י המתווה המועבר כחלק מדרישות הקורס של הפרקטיקום.

טפסים:
סילבוס הקורס - פרקטיקום
קול קורא לארגונים להצעת מקום/פרויקט לפרקטיקום