mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

דבר ראש החוג

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה הוקם בשנת 1998 במטרה להכשיר כוח-אדם ברמה אקדמית ומקצועית גבוהה, לשם התמודדות ופתרון בעיות במישור הניהולי, במערכות העוסקות בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום איכות הסביבה ושימוש מושכל בר-קיימא של משאבי טבע. החוג מעוגן כיום בפקולטה לניהול של אוניברסיטת חיפה, ומעניק תארי מאסטר (במסלול עם תיזה וללא תיזה) ודוקטורט בניהול משאבי טבע וסביבה. החוג שלנו היה הראשון בארץ אשר קיבל הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה להנהיג תכנית לימודים בינתחומית עצמאית לתארים מתקדמים בלימודי סביבה (ולא כתכנית בין-מחלקתית גרידא), ובכך אנו מהחלוצים והמובילים בתחום זה בארץ.

ייחודו של החוג בקיום תכנית לימודים מובנית, המאמצת גישה בינתחומית, מאוזנת וכוללנית, ברמת לימודי מ"א ודוקטורט. ההכשרה מתבססת על תכנית לימודים המשלבת נושאים ומקצועות רלוונטיים מתחום מדעי הטבע והחברה, כאשר במערך ההוראה משולבים הן מרצים מהסגל האקדמי של האוניברסיטה והן מומחים ואנשי מקצוע מהסקטור הציבורי והפרטי.
תכנית הלימודים דינמית ומתעדכנת עפ"י המגמות הארגוניות העכשוויות, אשר מפנימות את העקרונות הסביבתיים במערכת קבלת ההחלטות, התכנון, הפעילות, ניהול הארגון ושיווקו. כביטוי למגמות עולמיות ומקומיות אלה, וכביטוי למעמדה המוביל של אוניברסיטת חיפה בתחום, משולב החוג לניהול משאבי טבע וסביבה משנת 2007  בפקולטה לניהול של אוניברסיטת חיפה. מהלך זה מבטא את התגברות המודעות הציבורית והמשקית לנושאי איכות הסביבה, כולל אכיפה ותקינה מחמירה שמכתיבים שינוי בחשיבה הניהולית,  ומבטא, במישור האקדמי, את הקשר, ההולך ומתהדק, בין הניהול הכולל ברמת הארגון בפרט והמגזר העסקי בכלל, וניהול איכות הסביבה.
בחוג מתקיימות מס' תכניות לימוד: בתכנית הראשית - ניהול משאבי טבע וסביבה, תכנית ניהול ומדיניות אנרגיה (ספח), תכנית בניהול קיימות בסביבה הבנויה (ספח) ובשותפות עם החוג למינהל עסקים - בתכנית בינלאומית של Global Green MBA.
במסגרת הלימודים, בנוסף למקצועות הליבה של החוג, מוצע מגוון של מקצועות בחירה בתחומים שונים הקשורים לסוגיות סביבתיות ולפיתוח בר-קיימא.

בוגרי החוג משולבים במוסדות ממשלתיים ולא ממשלתיים וכן במשרדי ייעוץ ותכנון  בתפקידי ניהול, והם מעידים כי הלימודים בחוג תרמו להתפתחותם המקצועית.

הסגל האקדמי ואנכי מזמינים אותך להשתתף בחוויית הלימודים והמחקר בחוג.

פרופ׳ אופירה אילון

ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה וראשת התכנית לניהול ומדיניות אנרגיה