bussines logo

apply button

univ logo3

עבודות של תלמידי מחקר חיצוניים

עבודות מחקר שנעשו בהנחיית חברי/ות סגל החוג

תחום ניהול המידע והידע הוא מגוון מאוד וכולל תחומים ונושאי מחקר המשיקים לדיסציפלינות רבות.חברי הסגל של החוג מנחים עשרות תלמידי מחקר, אשר אינם משתייכים פורמאלית לחוג, אך לוקחים חלק פעיל במגוון האירועים האקדמיים והחברתיים של החוג ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תלמידי המחקר נחלקים לתלמידי תואר שני בחוגים אחרים אשר מונחים על ידי סגל החוג, תלמידי מסלול השלמת תזה לקראת דוקטורט ותלמידי דוקטורט בביה"ס לניהול.

רשימת עבודות תזה של תלמידי חוגים אחרים בהנחיית סגל החוג

רשימת תלמידי מסלול השלמת תזה לקראת דוקטורט

רשימת עבודות דוקטורט בתכנית הדוקטורט של החוג