bussines logo

apply button

univ logo3

תכנית לימודים לתואר שני בניהול מידע וידע עם התמחות במדעי הארכיון

מדעי הארכיון הוא תחום לימוד אקדמי ומקצועי הנוגע בתאוריה, מתודולוגיה והמעשה של יצירה, הערכה, שמירה ושימוש של רשומות. תכנית הלימודים לתואר שני בניהול מידע וידע עם התמחות במדעי הארכיון מעניקה הכשרה מעשית ותיאורטית בדגש על שלושה היבטים עיקריים:

 1. היבט ניהולי: מדיניות שימור וניהול של חומר ארכיוני, הקצאת משאבים, שיטות עבודה, ניהול רשומות, היכרות עם סוגי ארכיונים ועוד.
 2. היבט טכנולוגי: שימוש בטכנולוגיות שימור והגשה, דיגיטציה, מטא-דאטה, אחזור מידע ועוד.
 3. היבט חברתי: ניתוח הצרכים של משתמשי הארכיון (החוקרים והציבור הרחב) ובחינה תיאורטית של הארכיון כמוסד מכונן בזיכרון הקולקטיבי והתרבות — בעבר, בהווה ולעתיד.

התכנית כוללת קורסים ייעודיים להתמחות במדעי הארכיון: קורסים מעשיים, קורסים תיאורטיים, קורס בשיתוף עם החוג להיסטוריה וקורס בשיתוף עם מגמת מורשת התרבות החומרית שמתמקד בסוגיית השימור בארכיונים.

קורסי חובה משותפים לחוג:

 1. אוריינות מידע
 2. תהליכי עיבוד נתונים
 3. שיטות מחקר א'
 4. קהילות וירטואליות
 5. כלכלת מידע
 6. שיטות כמותיות א'
 7. סמינר מחקר
 8. סוגיות עכשוויות באמינות ובאבטחת מידע
 9. פרקטיקום - במסלול ב'

קורסי ליבה השייכים להתמחות:

 1. הערכת חומר ארכיוני
 2. מערכות לתיעוד מידע
 3. ניהול מידע בארכיון
 4. ניהול רשומות מסורתיות ואלקטרוניות
 5. הסביבה המשפטית בארכיון
 6. ארכיונים דיגיטליים
 7. הארכיון האודיו-ויזואלי
 8. סוגיות בנושאי שימור בארכיונים
 9. סיור בארכיונים

** ייתכנו שינויים בתכנית

קורסי בחירה:

סטודנטים המשתתפים במסלול התמחות במדעי הארכיון יכולים לבחור מתוך מגוון רחב של קורסים המוצעים בתכנית הלימודים בחוג לניהול מידע וידע.

פריסת הלימודים על-פני השבוע והשנה האקדמית

התכנית בנויה כך שתתאים לאנשים עובדים ולכן הלימודים מרוכזים ביום קבוע בשבוע. בשונה מהמבנה הסמסטריאלי, הקורסים יתקיימו בתקופות לימוד מרוכזות בנות שמונה שבועות ועוד שבוע בחינות בסיום כל תקופה. בד"כ הקורסים נפרסים על-פני כ-6 תקופות ולאחריהם תבוצע התזה המחקרית או העבודה המסכמת. תקופות הלימודים עוקבות, כולל בקיץ.

משך הלימודים

מסלול א' כולל כתיבת תזה – עד שלוש שנים
מסלול ב' כולל כתיבת פרויקט – עד שנתיים

איך נרשמים?

ההרשמה דרך פורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. - הרשמה לסמסטר א' של שנה"ל תשע"ט.

harshama archive

לאחר ביצוע ההרשמה בפורטל יש למלא את השאלון למועמד (מצורף) ולהעבירו למזכירות החוג בדוא"ל.
בהמשך תהליך הקבלה המועמדים יוזמנו לבחינת כניסה באנגלית וראיון.
פרטים נוספים, תנאי הקבלה ופירוט תכנית הלימודים ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

 עוד קצת עלינו

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג:

אננא ובר
טלפון: 04-8288963
aweber@univ.haifa.ac.il