bussines logo

apply button

univ logo3

MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור ג', 2019-2018 - גל

תקופת לימוד 1: 18.10.2018 - 14.12.2018

תקופת לימוד 2: 20.12.2018 - 19.02.2019

תקופת לימוד 3: 21.02.2019 - 10.05.2019

* חופשת פסח: 17.04.2019 - 28.04.2019

תקופת לימוד 4: 16.05.2019 - 12.07.2019

תקופת לימוד 5: 18.07.2019 - 27.09.2019

תקופת לימוד 6: 29.10.2019 - 27.12.2019

תקופת לימוד 7: 31.12.2019 - 28.02.2020

*  ייתכנו שינויים