bussines logo

apply button

univ logo3

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ד - כיתות ברקן ובשמת

שנת הלימודים תשע"ט

תקופת לימוד 1 (18.10.2018 - 14.12.2018) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 2 (20.12.2018 - 15.02.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 3 (19.02.2019 - 10.05.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 4 (14.05.2019 - 12.07.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

חופשת פסח : 17.04.2019 - 27.04.2019

תקופת לימוד 5 (16.07.2019 - 27.09.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

שנת הלימודים תש"פ

תקופת לימוד 6 (31.10.2019 - 27.12.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת


דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות, ואף עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.