bussines logo

apply button

univ logo3

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ה - כיתות גומא וגפן

תחילת לימודים 31.10.2019 - ב' בחשון תש"פ

שנת הלימודים תש"פ 

תקופת לימוד 1: 31.10.2019 - 27.12.2019 - מערכת גומא, מערכת גפן


תקופת לימוד 2: 02.01.2020 - 28.02.2020 - מערכת גומא, מערכת גפן


תקופת לימוד 3: 05.03.2020 - 15.05.2020 - מערכת גומא, מערכת גפן

חופשת פסח: 06.04.20 - 19.04.20


תקופת לימוד 4: 21.05.2020 - 17.07.2020 - מערכת גומא, מערכת גפן


תקופת לימוד 5: 23.07.2020 - 25.09.2020 - מערכת גומא, מערכת גפן

ערב ראש השנה תשפ"א - 17.09.2020

שנת הלימודים תשפ"א

תקופת לימוד 6: 22.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת גומא, מערכת גפן

תקופת לימוד 7: 24.12.2020 - 05.03.2021 - מערכת גומא, מערכת גפן

  • סדנת ביטוח (4222) - מר גיל מזרחי
  • סמינר מחקר לבחירה - סגל ביה"ס* (ראו בהמשך)
  • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
    * יש לבחור קורס אחד 


סמינרי מחקר - סגל בית הספר (בחירה)


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים

דרישות קדם בקורסים השונים:

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.