bussines logo

apply button

univ logo3

MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור א', 2016-2017 - אופק

תקופה 1: 18.02.2016 - 18.05.2016

תקופה 2: 19.05.2016 - 20.07.2016

תקופה 3: 21.07.2016 - 16.09.2016

תקופה 4: 03.11.2016 - 30.12.2016

תקופה 5: 02.01.2017 - 03.03.2017

תקופה 6: 06.03.2017 - 12.05.2017

תקופה 7: 18.05.2017 - 15.07.2017