bussines logo

apply button

univ logo3

MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור ב', 2018-2017 - ברקנית

תקופה 1: 09.03.2017 - 12.05.2017

תקופה 2: 18.05.2017 - 14.07.2017

תקופה 3: 20.07.2017 - 19.09.2017

תקופה 4: 19.10.2017 - 15.12.2017

תקופה 5: 21.12.2017 - 16.02.2018

תקופה 6: 22.02.2018 - 10.05.2018

תקופה 7: 24.05.2018 - 27.07.2018