bussines logo

apply button

univ logo3

MBA למנהלים - מחזור כ"ג, 2019-2017, כיתות אורן ואשל

תקופה 1: 15.12.2017-19.10.2017 - מערכת אורן, מערכת אשל

תקופה 2: 16.02.2018-21.12.2017 - מערכת אורן, מערכת אשל

תקופה 3: 04.05.2018-22.02.2018 - מערכת אורן, מערכת אשל

תקופה 4: 06.07.2018-10.05.2018 - מערכת אורן, מערכת אשל

תקופה 5: 07.09.2018-12.07.2018 - מערכת אורן, מערכת אשל

תקופה 6: אוקטובר 2018 - דצמבר 2018 - מערכת אורן, מערכת אשל

תקופה 7: דצמבר 2018 - פברואר 2019 - מערכת אורן, מערכת אשל

 

דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור, שהמתנה זו עלולה להתארך למספר תקופות, והיא תחייב גם תוספת תשלום של שכר לימוד.

 

(*) ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים