bussines logo

apply button

univ logo3

מרכזי מחקר

המרכז לחקר האינטרנט

חברי הסגל ותלמידי המחקר בחוג לניהול ידע ומידע עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המרכז לחקר האינטרנט. המרכז לחקר האינטרנט הוא פורום ייחודי של חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים, המאחד בתוכו אקדמאים מתחומים שונים, שנפגשים כדי לדון באספקטים שונים של חברת המידע, בטכנולוגיה המאפשרת אותה, ובחיבור בין החברה, המידע והטכנולוגיה. עמיתי המרכז לחקר האינטרנט כוללים את חברי הסגל וחלק גדול מתלמידי המחקר של החוג לניהול ידע ומידע.

מידע נוסף על המרכז לחקר האינטרנט ניתן למצוא באתר המרכז.