bussines logo

apply button

univ logo3

אשכול - ספרנות וארכיונאות

מטרת האשכול:

באשכול זה לומדים הסטודנטים כלים, מתודולוגיות ופרקטיקות מומלצות לניהול מידע וידע המותאמים לסביבת הספרייה והארכיון.

מקצועות:

 **********************

מערכת שעות מומלצת באשכול זה:

*קורסי חובה משותפים לחוג (סה"כ 25 שש"ס למסלול א' ו-27 למסלול ב'):

תהליכי עבוד נתונים (שפת פייתון) - 2 שש"ס

שאון דיגיטאלי - 3 שש"ס

שיטו מחקר א' - 2 שש"ס

סוגיות עכשוויות באמינות ואבטחת מידע - 2 שש"ס

קהילות וירטואליות - 2 שש"ס

תקשורת מתווכת מחשב - 2 שש"ס

כלכלת מידע - 2 שש"ס

שיטות כמותיות א' - 2 שש"ס

קבלת החלטות בעידן Big Data - שש"ס

סמינר מחקר - 2 שש"ס (חובה למסלול א')

שיטות מחקר איכותניות - 2 שש"ס (חובה למסלול א')

  

*קורסי קורסי בחירה השייכים לאשכול (סה"כ 10 שש"ס לשני המסלולים):

אוריינות מידע - 2 שש"ס

הארכיון האודיו-ויזואלי - 2 שש"ס

ביבליומטריה - 2 שש"ס

מערכות לתיעוד מידע - 2 שש"ס

ארכיונאות דיגיטלית - 2 שש"ס

*הסטודנטים הלומדים במסלול ב' (פרקטיקום) יוכלו לבחור קורסים נוספים מהמקבץ הכללי של קורסי בחירה, ל מנת לצבור את מספר השעות הנדרש במסלול.