bussines logo

apply button

univ logo3

מערכת שעות מחזור תשע"ט

תקופה 1: 16.10.2018 - 21.12.2018

תקופה 2: 01.01.2019 - 01.03.2019

תקופה 3: 05.03.2019 - 10.05.2019

תקופה 4: 14.05.2019 - 12.07.2019

תקופה 5: 16.07.2019 - 19.09.2019

תקופה 6: אוקטובר 2019 - דצמבר 2019

  • מודלים לניבוי (5220) - מר איתן נצר - קורס בחירה
  • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
  • ביבליומטריה (5200) - ד"ר אבישג גורדון - קורס חובה לספח ספרנות
  • מערכות לתיעוד מידע (5201) - ד"ר מאשה זולוטרבסקי - קורס חובה לספח ספרנות
  • ויזואליזציה (5209) - ד"ר יעל אלבו - קורס בחירה

תקופה 7: דצמבר 2019 - פברואר 2020

  • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) 
  • מחקר תזה

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים