bussines logo

apply button

univ logo3

תכנית הלימודים לתואר מ"א בניהול מידע וידע

מטרת התכנית היא להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע בתחום פורץ הדרך של מידע וידע. בתוך התכנית קיימים 4 אשכולות לימוד עם דגשים שונים: ניתוח רשתות והתנהגות בסביבה הוירטוואלית; מדעי הנתונים; ניהול משאבי מידע וידע בארגונים; וספרנות וארכיונאות. התכנית שואבת מתחומי לימוד שונים, כגון מדעי החברה, ניהול ומדעי המחשב, אך ממקדת אותם למטרה אחת - להבין את המידע, איך הוא נוצר ונצרך, ואיך להפיק ממנו תועלת.

הבוגר יוכל להשתלב בתפקידי מידע שונים, כגון Data Scientist, User engagement Manager ,Capitalize User Engagement Manager, ותפקידים בתחום שיווק מקוון, פרטיות המידע ועוד. בנוסף, גם מי שבוחר לא לעבוד באחד המקצועות האלה ייקח מהתכנית את היכולת להרחיב את הגדרת תפקידו בצורה שמבליטה את היבטי המידע. פרטים יש למצוא בדפים הייעודים של 4 אשכולות הלימוד. בכל אחד מהאשכולות הללו, ניתן ללמוד בשני מסלולי לימוד שונים: מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול מעשי עם עבודת גמר (מסלול ב').

מערכת השעות המלאה של שנה"ל תשע"ח, לדוגמה (נתון לשינויים ב-תשע"ט)

 

תנאי סיום הלימודים בתכנית

המסיימים בהצלחה את תכנית הלימודים יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה בניהול מידע וידע (M.A.).

לימודים במסלול א' כוללים לימודים בהיקף של 32 שעות לימוד (שש"ס) ועבודת גמר מחקרית;
לימודים במסלול ב' כוללים לימודים בהיקף של 40 שעות לימוד ועבודה מסכמת.

על כל סטודנט במסלול א' להשתתף לפחות בשני קורסים הדורשים עבודה סמינריונית;
על כל סטודנט במסלול ב' להשתתף לפחות בשלושה קורסים כאלה.

תלמיד חייב להשיג ממוצע משוקלל סופי של 76 לפחות כדי להיות זכאי לתואר M.A. בניהול מידע וידע.

מבנה הציון

 • מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית
  • קורסי חובה ובחירה 40%
  • עבודות סמינריוניות 20%
  • עבודה גמר מחקרית - תזה 40%
 • מסלול ב' - מעשי עם עבודה מסכמת
  • קורסי חובה ובחירה 60%
  • עבודות סמינריוניות 20%
  • עבודה מסכמת 20%